Obchodné podmienky

Čl. I
PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.pstrosiafarma.sk je:
Farma OÁZA s.r.o.
Radimov 129, 908 47 Radimov
Slovenská republika
IČO: 47171961
DIČ: 2023779802
IČDPH: SK2023779802
(ďalej len „Predávajúci“).

Čl. II
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Kupujúci vykonaním objednávky na internetovej stránke www.pstrosiafarma.sk potvrdzuje, že
akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodanie tovaru Predávajúcim (ďalej iba „Obchodné
podmienky“). Kupujúci tento tovar kupuje od Predávajúceho prostredníctvom internetovej
stránky www.pstrosiafarma.sk.
2. Vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe
strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti
Predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené Obchodnými podmienkami sa riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi
(fyzickej osobe – nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja
tovaru podnikateľskému subjektu.
3. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a/alebo dopĺňať. Týmto ustanovením
nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia
Obchodných podmienok.

Čl. III
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, ktorou je objednávka (ďalej iba
„Objednávka“). Rozmery, váha, objem či iné údaje uvedené na internetovej stránke
www.pstrosiafarma.sk sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať iba tovar v riadnom stave a v súlade so
špecifikáciami a vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci aktuálnym normám,
predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Predávajúci sa taktiež
zaväzuje, že tento tovar bude riadne opatrený návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku, ak to
daný tovar vyžaduje, príp. ak taký dokument k tovaru priložil priamo jeho výrobca.

Čl. IV
MIESTO PLNENIA
1. Miestom plnenia je miesto, kde je kupujúcim objednaný tovar odovzdaný priamo kupujúcemu.

Čl. V
OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY
1. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky tovaru je vyplnenie všetkých
predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulároch „Nákupný košík“ a „Pokladňa“ umiestnených na internetovej stránke www.pstrosiafarma.sk. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci
objednávkový formulár uvedený na webovej stránke predávajúceho, ktorý obsahuje najmä
informácie o:
objednanom tovare,
spôsobe úhrady kúpnej ceny,
údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,
informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
2. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť
údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci Predávajúcemu
stlačením tlačidla „Dokončiť“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim
považované za správne.
3. Odoslaním objednávky uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ustanoveniami Obchodného zákonníka, v prípade predaja tovaru
podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim.
4. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje Predávajúcemu, že akceptuje všetky podmienky a ustanovenia – v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky – uvedené v
Obchodných podmienkach, a že rovnako akceptuje aj výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v deň odoslania objednávky na internetovej stránke www.pstrosiafarma.sk vrátane prípadných
dodatočných (napr. dopravných, balných) nákladov.
5. Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to množstvom tovaru,
výškou ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať kupujúceho o písomnú
autorizáciu objednávky. Ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom nevykoná,
objednávka sa považuje za neplatnú.

Čl. VI
CENA A PLATBA
1. Ceny uvedené na internetovej stránke www.pstrosiafarma.sk sú platné v okamihu objednania.
Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien
dodávateľských podmienok výrobcov či iných dodávateľov tovaru.
2. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú buď po pripísaní celej kúpnej ceny na účet
Predávajúceho, alebo odovzdaním celej kúpnej ceny v hotovosti kupujúcim Predávajúcemu.
Faktúra vystavná na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim slúži ako daňový
doklad. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ sa kupujúci a Predávajúci nedohodli inak.
3. K cene za tovar môže byť pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim.
4. Cena za tovar vážený a balený, kde je cena uvedená za jednotku váhy (napr.: 1kg mäsa na steak) je v objednávke orientačná.
Spôsob platby:
Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení prepravcovi, pokiaľ sa kupujúci a Predávajúci nedohodli inak.

Čl. VII
PODMIENKY DOPRAVY
1. Spôsob doručenia tovaru si kupujúci nevolí v procese objednávky. Máme svoju vlastnú dopravu.
2. Cena za dopravu je zdarma do okresu Skalica, Senica, Trnava, Bratislava, Senec, Nitra, Nové mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Bánovce, Púchov, Žilina. Ostatné okresy -cena dohodou.
3. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od Predávajúceho alebo ním poverenej osoby v dohodnutý čas dodania. Každého kupujúceho minimálne 1 deň vopred telefonicky kontaktujeme pre dohodnutie termínu doručenia objednávky.
Pri prebratí tovaru je kupujúci povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád či nedostatkov je
kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Bezdôvodné odmietnutie kupujúceho prevziať tovar sa považuje za porušenie obchodnej zmluvy.
Spôsob dopravy:
Predávajúci je povinný prepravovať objednaný tovar podľa inštrukcií výrobcu daného tovaru alebo
spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.

Čl. VIII
ZÁRUKA A REKLAMÁCIE
1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady či nedostatky sa riadia
príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho
zákonníka).
2. Práva zo zodpovednosti za vady či nedostatky pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musí kupujúci
uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.
Vady potravín, sa vždy považujú za neodstrániteľné. Pri objednávke
váženého tovaru môže vzniknúť plus-mínus 15 (slovom pätnásť) percent rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom, pričom túto odchýlku nie je možné považovať za vadu či
nedostatok.
3. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu daného tovaru alebo
spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru(viď etiketa). Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu alebo závada bola zapríčinená zlou
manipuláciou a/alebo skladovaním tovaru kupujúcim.

Čl. IX
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že nebude poskytovať osobné údaje získané od návštevníkov internetovej stránky www.pstrosiafarma.sk tretím osobám, a že tieto osobné údaje budú slúžiť iba
ako dôverné údaje pre internú potrebu Predávajúceho za účelom udržovania a skvalitňovania vzájomných vzťahov medzi kupujúcimi a Predávajúcim.

Čl. X
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Ak vzťah súvisiaci s použitím internetovej stránky www.pstrosiafarma.sk alebo právny vzťah
založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa bude riadiť legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva
spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Tieto Obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetovej stránke
www.pstrosiafarma.sk v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
3. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
V Radimove, dňa 28. november 2018